عظيم نوذر الياس

azim-pic.gif
عظيم نوذر الياس به سال ۱۳۳۷ خورشيدی در شهر هرات ديده به جهان گشود. او در سال ۱۳۵۷ شامل دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه کابل گرديد. نوذر الياس در سال ۱۳۶۱ در اثر شرايط ناگوار حاکم تن به هجرت داد . او يکی از نام های درخشان ادبيات مقاومت و يکی از چهره های نام آور شعر امروز افغانستان است. و ميتوان تاثير شعر وی را در کلام بسا از شاعران نوپا و معاصرين ديگر باز جست. از او مجموعه های( آيينهء خاک )(از ميانه ء شب ) و ( کابل ترانه های من ) به نشر رسيده است . او اکنون باشنده شهر تورنتوی کانادا است.

کتيبهء شهيد

رنگين شده از آتش و خون پيرهن ما
گل ميدمد از رشتهء سرخ کفن ما
هرگز نشود خم به سيه صرصر بيداد
آزاده گی قامت سرو چمن ما
هر لاله ء افروخته ء دشت محبت
شمعی است فروزان شده در انجمن ما
هر قصه ء شيرين که نويسد بر اين سنگ
گويد سخن از داغ دل کوهکن ما
روزی که رسد بوی بهاران برِ ياران
پيچد به در و کوی سرود و سخن ما
تا روز ابد رنج خماری نپذيرد
مست از می عشق است شهيد وطن ما

۱۳۶۰ خورشيدی


داستان غم و غزلهايم

آيينه فروزان شو در کوی غزل هايم
کاهسته به رقص آمد بانوی غزل هايم
می چرخد و می پيچد بر قد نسيم شب
پيوسته چو موج گل گيسوی غزل هايم
افشانده مه ء رويا زلفان بلند خويش
همرنگ تغزلها بر روی غزل هايم
بنشسته يکی شرقی شهدختر زيبايی
در باغ بنفش غم آنسوی غزل هايم
در ساحت بارانی می خواند و ميمويد
همپای سپيداران همبوی غزل هايم

پاييز ۱۹۹۹


/ 0 نظر / 19 بازدید