سرور آذرخش

azrakhsh.gif

ناقوس باد

شب شد بيا که بارقه های برآوريم
چتر شهاب صاعقه سايی برآوريم
زان پيشتر که قصهء مجنون رود ز ياد
يک دم ز سر گره قبای برآوريم
زنگار فصل حادثه رخسار ما فسرد
آيينه از تبار حنايی برآوريم
در ماتم جدايی فرياد و حنجره
از واژه های اشک رثايی برآوريم
پرواز را به قله ء تبعيد ميبرند
تا فرصتی است بال همايی برآوريم
در سايه سار قافله های سکوت شب
طرح سحر زبانگ درايی برآوريم
ناقوس مرگ می زند اين بادٍ دوره گرد
از تيره ء شراره لوايی برآوريم

از فراسوی خط


اينک دوباره قافيه تکرار ميشود
يوسف دوباره بر سر بازار ميشود
بار دگر قبيله ء ناموسيان عشق
در چار سوق حادثه يلغار ميشود
اينک دوباره سرو سر افراز سرکشی
از مرز های فاجعه اخطار ميشود
بار دگر پرستوی برگشته آشيان
آواره از شقاوت آوار ميشود
اينک بلوغ پنجره تاراج دست باد
اينک دوباره روزنه ديوار ميشود
بار دگر چکامه ء ذهن کبود من
از واژه های سوخته پر بار ميشود

سرور آذرخش


/ 1 نظر / 10 بازدید
ferough jamali

salaam omid sahat bashed esm man ferough ast sakht alaaqamand ashar shoma astam man yak dastan kotahe ra eenja montasher karda am zahmat farmooda anra melaheza karda manra eftekhar bebakhshaid tashakor